Mam już konto

Twój e-mail / Login
Hasło

Zapomniałeś hasła ?

Twój e-mail / Login


Zarejestruj się

Twój e-mail / Login
Hasło
Powtórz hasło

DANE KUPUJĄCEGO

Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


DANE DO DOSTAWY

Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy
NIP
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


Wyrażam zgodę dla P.W. Proszki Mleczne, e-mail:  biuro@shn.pl na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych w formie biuletynu środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail - Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę P.W. Proszki Mleczne, e-mail:  biuro@shn.pl w celu założenia i utrzymywania mojego konta użytkownika na warunkach opisanych w REGULAMINIE i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Regulamin Sklepu Internetowego https://sklep.shn.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sklep.shn.pl

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).

2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający - P.W. "Proszki Mleczne" z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Hallera 3, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 558 177 36 85
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:

Sklep Internetowy 
ul. Hallera 3
89-100 Nakło nad Notecią
Telefon: +48 / 52 385 44 16
Adres email: biuro@shn.pl

5. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.

6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym https://sklep.shn.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego https://sklep.shn.pl oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

9. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.shn.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2. Zasady ogólne
1. https://sklep.shn.pl ma prawo odmowy sprzedaży produktów, o których mowa w ust.1 w przypadku:
a) uzasadnionego podejrzenia, że produkt może być wprowadzony do dalszego obrotu lub wykorzystany w działalności gospodarczej Kupującego bądź wykorzystany w inny niezgodny z prawem sposób,
b) sprzedaż produktu stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie sprzedaży detalicznej produktów spżywczych i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty spożywcze.

2. Wszystkie produkty oferowane w https://sklep.shn.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://sklep.shn.pl
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: Przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego należy je wszystkie wyłączyć.

5. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania ze Sklepu  Internetowego w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

7. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://sklep.shn.pl, telefonicznie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia składane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30.

4. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu - oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów.
5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności (przelew lub płatność przy odbiorze)
d) przejście do podsumowania zamówienia 
f) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę"
7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Jednocześnie Kupujący będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego https://sklep.shn.pl poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwi złożenie zamówienia.

8. Po uzupełnieniu wymaganych danych zgodnie z pkt 8, Kupujący aby złożyć zamówienie będzie zobowiązany przejść do podsumowania zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę".

9. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych i użyciu opcji przycisku „Zamawiam i płacę” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych, łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
Jednocześnie Kupującemu zostanie udostępniona opcja "Zamawiam i płacę", której użycie przez Klienta oznacza złożenie oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

10. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego https://sklep.shn.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli Kupujący po wyświetleniu podsumowania zamówienia nie użyje opcji "Zamawiam i płacę, w ciągu 24 godzin otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie elementy wyświetlone w podsumowaniu zamówienia, w tym dane dotyczące produktów znajdujących się w koszyku, ich cen, cen jednostkowych oraz warunków dostawy.
12. Po złożeniu zamówienia poprzez użycie opcji "Zamawiam i płacę" Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

13. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.

14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT.

§ 4. Cena i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przy odbiorze przesyłki - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej DPD, dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) - forma dostępna wyłącznie na terenie Polski,
b) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:
P.W. "Proszki Mleczne"
ul. Hallera 3
89-100 Nakło nad Notecią
Millenium Bank
Nr konta: 14 1160 2202 0000 0003 1367 7600
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego".

3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem lub przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego i może potrwać w terminie do 3 dni roboczych.

4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 5. Dostawa

1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.

2. Dostawa produktów odbywa się :
a) przesyłką kurierską poprzez firmę kurierską DPD,
b) przesyłką pocztową poprzez firmę InPost (dostawa do wybranego przez klienta paczkomatu)

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod TYM adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane Kontaktowe.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art .38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
a) produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 7. Reklamacje towarów

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sklepu Internetowego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: wymiany rzeczy na wolną od wad, albo może odstąpić od umowy.

4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@shn.pl Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego

2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest P.W. "Proszki Mleczne" przy ul. Hallera 3.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3. Dane zabezpieczono przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

4. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że naruszono przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w przypadku realizacji zamówień.
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce Centrum pomocy/Bezpieczeństwo.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. Konsumentowi służy prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

4. Realizacja uprawnienia określonego w ust. 3 może nastąpić poprzez:
a) wystąpienie z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
b) wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j . 2016. poz. 1030), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2016. poz. 2142 ), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. 2015, poz. 481).

Zapoznałem się z regulaminem sklepu i AKCEPTUJĘ jego postanowienia

 

 

 

Witamy serdecznie w naszym sklepie!

W dbałości o naszych klientów angażujemy się coraz bardziej, staramy się komunikować częściej, a co za tym idzie mamy możliwość prowadzenia bezpośrdnich rozmów z wami, co daję nam ogromną satysfakcję. Grono naszych odbiorców powiększa się w zaskakującym tempie, dlatego chcemy ujawniać wam efekty naszej współpracy, a mianowicie chcemy abyś właśnie Ty, jako osoba tworząca razem z nami naszą firmę decydował o dalszym jej rozwoju. Ty, jako człowiek musisz wiedzieć czego potrzebuje Twoja rodzina, więc i Ty możesz być na bieżąco ze wszystkim co nas wszystkich otacza i mieć w tym swój wkład.

Jako nasi klienci jesteście naszą przyszłością, jako rodzice wzorem dla swoich dzieci!

 

P.W. "Proszki Mleczne"
ul. Gen. Hallera 3, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 385 44 16

 

Numer konta: 14 1160 2202 0000 0003 1367 7600 Bank: Millenium Bank